Módszer know szeminárium,

Látták: Átírás 1 A HEFOP Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest november Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok szakmai kompetenciái 2 A workshop témakörei A tanítási si-tanulási paradigma, az andragógiai giai munka változv ltozásának alapja Változó pedagógus gus-andragógus szerepek A kiemelt célcsoportokkal c való foglalkozás andragógiai giai kérdk rdései Felnőttk ttképzés és s felsőoktat oktatás A hátrh trányos helyzetű csoportok felzárk rkóztatása Új j szerepek az e-learning világában 3 A problémafelvetés indokai Az élethosszig tartó tanulás s kihívásai, a kapcsolódó EU-s és s hazai dokumentumok A kompetencia alapú képzés s igénye A pedagógusokkal gusokkal és s andragógusokkal gusokkal szembeni követelmények változv ltozásai A hátrh trányos helyzetű csoportok képzk pzésének prioritása A tudásmunk smunkások módszer know szeminárium képzk pzésének prioritása.

Az európai oktatási és s képzk pzési rendszerek minőségének nek és s hatékonys konyságának nak javítása. A tanárok és s oktatók k képzk pzésének fejlesztése.

módszer know szeminárium

A tudás s alapú társadalom által megkívánt készsk szségek és s képessk pességek fejlesztése. Az informáci ciós és s kommunikáci ciós s technológi partnervermittlung emberi híd IKT való hozzáférés biztosítása sa mindenki számára. A természettudom szettudományi és s a módszer know szeminárium m tanulmányok nyok vonzóbb bbá tétele. Az erőforr források legjobb kihasználása.

Az oktatási és s képzk pzési rendszerekhez való hozzáférés s megkönny nnyítése mindenki számára. Nyitott tanulási környezet k biztosítása. A tanulás s vonzóbb bbá tétele. Az aktív állampolgárság, az egyenlő esélyek és s a társadalmi t kohézi zió támogatása.

módszer know szeminárium

Az oktatási és s képzk pzési rendszerek megnyitása szélesebb közönsk nség g számára. A kapcsolódási si pontok erősítése se a munka és s a kutatás s világával, val, valamint a társadalommal általában.

módszer know szeminárium

A vállalkozv llalkozó szellem fejlesztése. Az idegennyelv-tanul tanulás s fejlesztése. A mobilitás s erősítése.

módszer know szeminárium

Az európai együttm ttműködés s erősítése. A tudás, a technológia és s az informáci ció menedzselése. Fel F kell készk szülni az ismeretek megszerzésére, re, elemzésére, értékelésére és átadására, a rendelkezésre álló technológi giák alkalmazására.

A szakmai készsk szségeknek meg kell felelni a tanulóbar barát t környezet k megteremtésére és menedzselésére irányul nyuló igényeknek, az innováci cióra és s a kreativitásra. Együtt munkálkod lkodás s másokkalm A pedagógus gus szakma a társadalmi t kohézi zió értékein, a tanulók k képessk pességeinek fejlesztésén alapszik.

12 ok, amiért Brian Tracy káros lehet (Főnix Szeminárium Kritika)

Ismerniük k kell az emberi fejlődést, Képesnek kell lenniük k együtt dolgozni a tanulókkal, mint egyénekkel, és s támogatniuk t kell őket abban, hogy a társadalom t aktív v tagjaivá váljanak. A társadalommal t és s a társdalomban t való együttm ttműködés, nemzeti, európai és s globális lis szinten EU állampolgárságra törtt rténő felkész szítés Az EU mobilitás és s módszer know szeminárium ció előseg segítése Interkulturális lis készsk szségek, megért rtés s fejlesztése se A tanulók k kultúrájának sokféles lesége közös értékek Hatékony együttm ttműködés s a helyi közössk sséggel szülők, intézm zmények, érdekcsoportok 19 Pedagógus-andragógus szerepek és kompetenciák az ezredfordulón.

A pedagógus gus-andragógus szerepek és kompetenciák k a LLL korában a kultúrak raközvetítés szélesebb összefüggésében vizsgáland landók. Így a formális, A non formális és Az informális területeken.

  • Az európai oktatási és képzési rendszerek minőségének és hatékonyságának javítása.
  • Statisztikus fizikai szeminárium
  • Tárgyaló házas christian quebec

A tanítói, a tanári és s a felnőttoktat módszer know szeminárium i munka egylényeg nyegű mesterségk gként írható le. A pedagógus gus szerepek több kevesebb módosítással ssal kiterjeszthetők a kultúrak raközvetítők szélesebb világára A hagyományosan jól j l körülhatk lhatárolt, stabil pedagógus gus szerep-egy együttes és s a hagyományosan nyitottabb andragógus gus szerep-egy együttes számos ponton közeledni k látszik.

Az andragógus gus karrier során n a szereptárs rsítások sok és s a hozzárendelt tudások és s kompetenciák k ma gazdagabbak és gyorsabban változnak, v mint korábban. A pedagógusok gusok szerepeiket a változv ltozó világ kihívásainak megfelelően en gyorsan és s rugalmasan kell változtassv ltoztassák.

módszer know szeminárium

A döntd ntési folyamatok eredmények nyeként nt új pedagógiai, giai, andragógiai giai tudások jönnek j létre. Az egyes szerephez tartozó feladatok és kompetenciák k több t szerep megvalósításában közreműködnek, több t helyütt jelentkezhetnek követelményként.

Szeminárium

A kompetenciák k pedig jellegükn knél l fogva transzeferábilisek, átvihetők k az egyik munkával kapcsolatos helyzetből l a másikba. Az iskola szerint kommunikáci ciós s készsk szségek együtt dolgozás s másokkalm problémamegold mamegoldás saját t tanulás és s teljesítm tmény javítása, önképzés alkalmazkodóképess pesség, rugalmasság, g, lehetőségek megragadása. A szülők k szerint kommunikáci ciós s készsk szségek nyelvtudás összpontosítás s az eredményess nyességre saját t tanulás és s teljesítm tmény javítása, önképzés alkalmazkodóképess pesség, rugalmasság, g, lehetőségek megragadása.

A munkaerőpiac szerint kommunikáci ciós s készsk szségek nyelvtudás számítástechnikai, társkereső kutya barátok, informáci ciófeldolgozási képességek kreativitás problémamegold mamegoldás. A pedagógusk gusképzés ölelje fel a felsőoktat oktatás s mindhárom bolognai ciklusát, annak érdekében, hogy megfelelő helyet kapjon az Európai Felsőoktat oktatási TérsT rségben, és s hogy a szakmai fejlődés és mobilitás s lehetősége biztosítva tva legyen.

Elő kell segíteni a kutatás és s a tényeken t alapuló gyakorlat szerepének növeln velését t az oktatásr sról és s képzk pzésről l megszerezhető tudás gyarapításában 4. Ösztönözni zni kell az iskolák, k, a gazdaság, g, a képzk pzőintézmények szorosabb együttm ttműködését t a magas szintű képzés s támogatt mogatására, és s a helyi és s regionális innováci ciós s hálózatok h fejlesztésére.

A pedagógusok gusok számára is ki kell alakítani az egész életen át módszer know szeminárium tartó tanulás s stratégi giáját formális és s informális tanulás. A képzk pzési programokban biztosítani tani kell a tanárok számára az európai kooperáci cióval kapcsolatos ismereteket és s tapasztalatot, hogy tiszteljék k a kulturális lis sokszínűséget, és s felkész szítsék k a tanulókat az EU állampolgárságra.

A ülés nő boucherville szítő és s továbbk bbképzési programok tartalmának tükrt kröznie kell a tanulás interdiszciplináris ris és s kollaboratív v megközel zelítéseit. módszer know szeminárium

Dean Rostohar szeminárium - Gikan ryu & Koto Ryu

Támogatni kell valamennyi képzk pzésben az idegen nyelv tanulást st, beleértve a módszer know szeminárium is 8. Kanadai nők találkozó kell adni Európában a pedagógus gus képesk pesítések sek átjárhatóságának, a kölcsk lcsönös s elismerés és s a mobilitás s növekedn vekedése érdekében.

A főf irány egész Európában: tanári oklevél l csak a második m ciklusban szerezhető 35 Az Európai Unió oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos elvárásai 1 Európa az oktatás és s képzk pzés s terület letén n képviselje k a legjobb minőséget oktatási és s képzk pzési rendszereinek, intézm zményeinek minősége világszerte referenciául szolgáljon. Beruházás s a humán n tőkébe t a lifelong learning stratégia keretében csökkenteni a lemorzsolódást, st, növelni a tanuláshoz való hozzájut jutás egyenlőségét.

A tanulás s egyre inkább kilép p az iskola alrendszeréből, l, a hangsúly a tanításr sról áttevődik a tanulásra, Középpontban az egyének tanulási képessk pességeinek kialakítása és s fejlesztése se áll Erősödik a non formális és s ismerd 4 hét területeken való tanulás s jelentősége, megnő az itt szerzett tudások munkaerőpiaci értéke.

Az irány nyított tanulásr sról l csak akkor térhett rhetünk át t az önirányító tanulásra, ha a felnőtt tanuló rendelkezik az módszer know szeminárium és s orientáci ció a válogatv logatás és s döntd ntés az eszköztud ztudás az önálló tanulás az önszervezés s készsk szségével Részesítsük k előnyben a formatív és s diagnosztikus értékelést, a szummatív v vizsga típust pusúakkal szemben Rugalmas képzk pzési idő alkalmazása az életvitel ismeretében 40 A felzárkóztatás sikerének kulcsa: felnőttképzési mentorok képzése, alkalmazása A felnőttk ttképzési mentor a szocializáci ciót t segítő, támogatt mogató, módszer know szeminárium személy, akinek tudatosan kiépített módszertára ra van a hátrh trányos helyzetű csoportok problémáinak felismeréséhez, feladatának tekinti, hogy a hátrh trányos helyzetűekkel ekkel törtt rténő partnerkapcsolat kiépítésével, informáci ciókkal és s tanácsokkal szolgáljon ljon e problémák megoldásához.

GFZ German Research Centre For Geosciences Árapály a világ óceánjaiban - avagy hogyan fejlődhet tovább egy modell az asszimilációs módszerrel Hogy mi okozza a dagályt, tudjuk. De hogy hogyan reagál az óceán erre a külső erőre, mit mondhatunk a gravitációs hullámok, amphidromikus pontok és interferenciák keletkezéséről, arról szól ez a szeminárium.

Autentikus és s modellért rtékű személyis lyiségként segítő és prevenciós s feladatokat lát l t el, ezáltal sikeresebbé teszi és felgyorsítja a támogatott t személy és s a kisközöss sség alkalmazkodását t a változv ltozó világ g kihívásaihoz. A mentori szerep az andragógus gus szerepekhez hasonlóan an összetett tevékenys kenység g együttes, amelyben a szerepek akár konfliktusba is kerülhetnek egymással.

Alapvető kérdés s a mentori szerep, a mentori azonosulás kompetenciahatárainak meghatároz rozása. A mentor nem szociális segíts tségnyújtó és s nem pszichológus, pszichiáter. A mentor legfőbb módszer know szeminárium a segítés, s, de ez jól j megkülönb nböztethető más s segítő szerepektől l szülő, tanár, barát, idősebb testvér r stb. A mentor az útmutat tmutató tábla metaforájával írható le Mész szárosSzivák kazaz megmutat, ajánl egyfajta megoldási utat egy adott probléma felmerülése esetén, de dönteni d és s az utat végigjv gigjárni magának a segített 42 Kistérségi mentorok a felzárkóztató programokban A futamidő alatt valamennyi célszemc lszemélyt, lyt, egyénre szabott, mindenkor elérhet rhető, egyéni tanulási, foglalkoztatási és életvezetési mentori támogatt mogatással segített tették.

Így a célszemc lszemélyek lyek a foglalkoztatás és s tanulás s ideje alatt problémáikkal nem maradnak magukra, segíts tséget kaptak a módszer know szeminárium világában való eligazodásukhoz.

Social Intranet Online Szeminárium A vállalatok belső kommunikációja többek között a felfokozott munkatempó és a megtartásért való aktív küzdelem miatt sem merülhet ki a céges e-mailezésben és a post it-es üzenetváltásokban.

A mentorok megmutatták és s készsk szségszintre emelték k a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést és s mások m hozzáférésének segítését, t, Fejlesztették k az erkölcsi integritást, az érdek artikuláci ciót és érdekvédelmet.

Kompetencia alapú mérési, képzk pzési, foglalkoztatási, valamint mentorozási program című, HU Perseus sz. A segítő, tanácsad csadó módszerek megtanulhatók, a személyes törődés t és s odafigyelés s képessk pessége fejleszthető. A személyes kapcsolat során n a célszemc lszemély ly - még g külön k módszer know szeminárium megerősítés s nélkn lkül l is - magatartási mintákat vesz át t a módszer know szeminárium, ami segítheti az eredményes beilleszkedést.

Informálás, tájékoztatás s lehetőségekr gekről 46 A mentorok kompetenciái 1. Az empátia: tia: a segítő kapcsolat fontos platóni társkereső az érzelmi visszatükr krözés: : a segített személy aktuális, emocionális állapotának felfogása, megért rtése és s visszajelzése se a bizalmi légkl gkör r megerősítését és a hatékony mentális támasznyt masznyújtást szolgálj lják Az elfogadás: Az elfogadás feltétlen tlenül l működikm dik.

Nem függ f a célszemély ly magatartásától, viszonyulásától, l, tulajdonságait gaitól, a mentor ezektől l módszer know szeminárium ggetlenül l mindig a célszemc lszemély ly mellett áll.

Videók Ha a számtalan félbemaradt, elhalt vagy csupán középszerű eredményt hozó termékfejlesztési projekt kapcsán ismerősek a kifogások: nincs pénz, nincs csapat, nincs idő, nincs vezetői döntés és támogatás, akkor ideje utánanézni, mit csinálnak másként azok, akik eredményesek a piacon. Az elmúlt évtizedben sokan kísérleteztek olyan módszerekkel, amelyek a végletekig fókuszálják, és ezáltal időben és költségben is minimalizálják egy új termék, szolgáltatás vagy funkció kifejlesztésének tervezését, prototipizálását és a valódi felhasználói reakciók begyűjtését. A megoldás tanulható, csak követni kell a bevált receptet.

Az elfogad A kongruencia: hatékony együttm ttműködést eredményez nyező, az adott helyzetnek megfelelő kommunikáci ció, a segítő szakember hiteles megnyilvánul nulása. Azt jelenti, hogy a verbális és s a nem verbális közlések szinkronban vannak egymással. A mentor képes k a hátrh trányos helyzetűek ek körében k oly gyakori emocionális feszülts ltségek csökkent kkentésére.

Az azonnal ható, elfogadó, módszer know szeminárium lirányos segítő kapcsolat a célszemc lszemély ly számára egyfajta kontrollt biztosít, t, lehetőséget nyújt az érzések szabad és közvetlen kifejezésére, ami már m r rövidtr vidtávon von is a feszülts ltség g csökken kkenését és s a kontaktusképess pesség javulását t eredményezi. Ismeri és s alkalmazni tudja a csoport- és s hálózath zatépítés, az együttm ttműködés általános folyamatát, t, technikáit it Probléma maérzékenység g jellemzi, rendelkezik a probléma azonosításának nak képességével és s ismeri a megoldási lehetőségeket, a problémakezel makezelő és feszülts ltség- és s konfliktusmegoldó technikákat.

Képes a csoportot és s az egyéneket ráhangolni, r animálni közös k s célok, módszer know szeminárium feladatok megfogalmazására, megvalósítására Empátia és s szociális érzékenység, multikulturális lis látásml smód Képes bizalmi légkl gkört teremteni, a csoportot a hátth ttérből l befolyásolni, irány nyítani.

Adaptáci ciós s készsk szségek, kreativitása révén módszer know szeminárium n képes k gyorsan alkalmazkodni a változv ltozó helyzetekhez és s ezt képes k környezetk rnyezetében kisugározni felelőss sségvállalás 49 Ki lehet mentor? Helyi, hiteles személy aki a helyi közössk sségen belül l elismertségnek örvend szakmai és s módszertani m felkész szültsége, emberi magatartása, érdekelődése, empatikus személyis lyisége, szociális érzékenysége révén, r az újdonságok iránt nyitottsága garanciája lehet a program sikerességének.

Változó szerepek az e learning területén 51 Kitekintés az e learning világára 2.

módszer know szeminárium

Változó szerepek az e learning területén 52 Köszönöm a figyelmet!

Olvassa el is