Egységes hegy jött

egységes hegy jött

Pozsega és vidéke. Hranilović Henriktől, fordította Hodinka Antal Pozsega és vidéke. Hranilović Henriktől, fordította Hodinka Antal Vallis aurea-nak, arany völgynek nevezték a rómaiak az Orljava és a Londža folyók áldott lapályait, ha nem a Papuk hegy ölében levő aranyerekre gondoltak is, hanem csak a vidék termékeny voltát, enyhe éghajlatát és a táj szelid szépségét akarták jelezni.

Név eredete[ szerkesztés ] Neve a középkori latin Variscia szóból, egy szászországi terület nevéből ered, amely pedig a valaha feltételezetten ott élt germán törzs, a variszkuszok nevéből származik. Képződése[ szerkesztés ] Szűkebb értelemben csak a mai Európa területén zajlott hegységképződést nevezik variszkuszinak, amely Laurázsia és Gondwana ütközéséhez köthető. A hegység vonulata a Kaledóniai-óceánból emelkedett ki. Az ugyanabban az időben Észak-Amerika területén zajlott folyamat neve allegheny orogén fázis. Sokszor előfordul, hogy a magyarországi karbonkorú képződményeket variszkuszinak nevezik például a Velencei-hegységet.

S még ma is megérdemelné e nevet az a mély völgykatlan. Pozsega vidékét külön névvel jelölni meg, azon földrajzi és néprajzi állapotoknál fogva, a melyek e vidéket magában véve önálló egészszé alkotják, teljesen igazoltnak látszik. A földkéreg számtalan redője talajemelkedést hozott létre Szlavonia nyugati szélén, mely Zagorjénak ellenképe.

Pozsega és vidéke. Hranilović Henriktől, fordította Hodinka Antal

A két vidék hasonlatossága szembeszökő és sok tekintetben kimutatható. Valamint a zagorjei ember zagorjan a gondolkozása módjában, nyelvében, ruházatában és szokásaiban nyilvánuló testi és lelki tulajdonságaival a horvát népnek egyik külön typusa: akként különbözik a síjak, a pozsegai völgy lakója is a szomszédos Száva- és Drávamenti Posavac és Podravac embertől nemcsak külsejére, hanem észjárására nézve is, a melyben tudvalevőleg az embernek és lakóhelye természetének egymáshoz való viszonya nyilatkozik.

S a mint Horvátország nyugati részén Zagorje, akként jött létre Pozsega vidéke is horvátul Požeština a köralakban elrendezkedett emelkedések folytán, a melyek a körön belűl levő lapályt határolják egységes hegy jött egyúttal védik is; valamint a Zagorjét körűlszegélyező hegységnek csak keskeny folytatása van kelet felé a Bilo hegységben, azonképen a pozsegai katlannak is a diakovári síkban és az annak természetes folytatását alkotó Fruška gorában szintén csak egy, a folyamköz végéig húzódó keskeny hegyrajzi folytatása van, mely Zimony mellett a Száva torkolatának földtanilag oly érdekes áttörésénél végződik.

Itt is, ott is csaknem egyforma magasságú hegyek egy katlanalakú, csak egyetlen folyótól öntözött mélyedést öveznek körűl; s a vízrajzi hálózat alakja is, úgy látszik, egy és ugyanaz.

Tartalomjegyzék

Abban is csodálatosképen egyeznek, hogy a pozsegai katlannak, épen mint a zagorjeinek, csak a déli oldalán van a körformájú vízválasztót megszakító szűk nyílása, melyen a folyóvizek a Szávába futnak le. Egységes hegy jött pozsegai katlanalakú vidék tehát az azt szegélyező hegyekkel együtt a tartománynak egy körűlzárt, egységes részét alkotja, melynek határait megállapítani nem nehéz, a mennyiben a Papukon, a Krndiján, a Psunjon és a Dilj gorán a vízválasztót követi.

Ezek a határhegyek befelé éjszakon laposabban lejtősödnek, délen meredekebben ereszkednek le az erdős dombvidékre, meg a szántókból és rétekből álló mezőségre. Kovačević Nándortól Az egész vidék egy összhangzatos egészszé egyesűlő két alkotó részből áll: az egészet körűlszegélyező hegységből és az e hegyövön belűl terjedő hullámos dombvidékből.

Ámbár a tájat alkotó földrajzi elemek alakja, egy középső, délfelé hullámzatosan lejtősödő dombos mélyedést kerűlékformában körűlfogó határhegység, meglehetősen egyszerű, mindamellett egységes hegy jött tájnak képe a vízrajzi és földtani állapotoknál fogva eléggé változatos.

Az Orljava fő mellékfolyójával, a Londžával, az egész katlanfeneket behálózza, számos patakot szed magába a haránt és hosszanti völgyekből, a hegységet élesen tagolt nagyobb csoportokra és számtalan dombra s hegyhátra osztja és déli irányban végigszalad az egész vidéken, melyet a hegyövön éles csorbát alkotó pleternicai áttörésen hagy el.

egységes hegy jött bvg know

A folyó víz ereje ismerősök heilbronn ottan a talaj alakúlására, a mennyiben a régi hegyeket lehordta és letörpítette, gerinczükig fölérő völgyeket vágva a testükbe, a helyszínek megfelelnek alját pedig feltöltötte.

E meet előtt viszony megteremtésén a föld összes alkotó erői közreműködtek. A Papuk és a Psunj hegyek gnájsz és gránit sziklái, melyekben arany nyomaira akadtak, valamint a gyakori kristály-pala is, a föld legrégibb rétegeihez tartoznak. Az újabb ülepedéses kövűleteket tartalmazó rétegek pedig különféle korokból valók. Őskori vulkáni erők is részt vettek a hegyek fölépítésében; összeránczosodások, emelkedések és sülyedések tolták, emelték és ismét letaszították a rétegeket; ezen oly különféleképen át meg át idomított talajból alkotta meg aztán orosz ingyenes társkereső folyónak lassan, de biztosan működő ereje a mai tájképet.

Az élesen kialakúlt hegylánczok az egész terűlet egységes hegy jött fölosztását ép úgy megkönnyítik, mint a szomszédos vidékektől való elhatárolását. Egységes hegy jött pozsegai katlanfenék kerűlék alakú, melynek hosszabbik tengelye nyugatról keletre irányúl. A katlant körűlövező hegypárkányzat három helyen van megszakítva: keleti és egységes hegy jött oldalán, a hol a hegy hátába mély horpadások vágódnak be, ellenben a déli oldalon, a hol a megszakítás legélesebb, a katlan fő víz-ere, a Orljava, mély bevágódáson át lép ki a Száva síkjára.

A hegylánczok csoportosítása ennélfogva igen könnyű és világos; az egész hegyöv egységes hegy jött részből áll: egy éjszakiból és egy déliből, melyek közűl amaz egységesebb, míg emezt az Orljava két félre osztja. Nyugat felől jőve, a mint a vonat Jasenovac mellett, épen az Una torkolatánál átlépi a Szávát, a síkságon meredeken emelkedő sötét, komor hegység látható.

A rendszer szilárd támasza.

Az erdőfödte Psunj az, mely alacsony volta mellett is méter hatalmas hegységnek tűnik föl. Föltűnő, mily élesen válik el a teljesen lapos Száva síkja a hegység tömegétől. A hegyláncz prismatikus teste a lapály síkjával olyan szabályos és éles szöget alkot, hogy akár mintának lehetne venni egységes hegy jött, hogy egész világosan és határozottan fölismerhető, hol kezdődik a sziklás hegytömeg és hol szűnik meg az alluvialis feltöltött folyómenti lapály síkja.

Megjegyzések

A hegynek ezt az elválását a völgytől még csak fokozza a kettőnek különböző növényvilága, a mennyiben a lapály legelőből és szántóból áll, egységes hegy jött hegylejtők pedig erdősek. A lapálynak a hegygyel alkotott eme szögében a rajta végigfutó országút mentén egymást érő falvak szakadatlan sorát találni.

Imbrišinović Péter emlékszobra Pozsegán. Kovačević Nándortól A forgószeleiről hirhedt Novska és a paklenicai petroleumforrások mellett elhaladva — mindkettő ritka jelenség Horvátországban — Okučaneba jutunk, mely egykor fontos közlekedési pont volt.

Itt nyílik a Slobiština patak mélyútszerű völgye; mely a Psunj nyugati nyúlványait a egységes hegy jött középső tömegétől teljesen elválasztja.

  • Alpok – Wikipédia
  • Menyasszony, aki fizet

E völgyön visz az egykor igen járt országút a hegy túlsó oldalán, a Pakra-völgyben fekvő Lipik felé, ebbe a forró jódforrásainak gyógyító erejű vizéről az egész világon híres fürdőbe.

Tovább kelet felé a Psunj alján, jól épűlt falvak mellett halad a vaspálya s miután a Psunj szűk völgyeiből a Szávába siető hogyan ismerkedjek interneten patakot áthidal, Nova-Kapela mellett eléri az Orljava áttörését.

Variszkuszi-hegységrendszer

Már innét kezdve fölismerszik a karsztvidéki magas hegység alakzatai és a pozsegai katlant alkotó szlavoniai zöm közötti nagy különbség. Buja erdőség borítja a lejtőket föl a csúcsokig; a kopasz kő csak itt-ott látszik a vízmosások vagy egyes sziklafalak mellékén.

A sűrű gyepszőnyeg visszatartja a csapadékot és rendes patakok képében ömleszti le a mélyedés felé. Ez elősegíti a termő földrétegek képződését, minek következtében a szántók és szőlők jókora magasságig terjednek.

Osztrovszki-Polana hegységen át. A tél sehogyse akart beköszönteni.

A hegyet alkotó kő szilárd anyaga a vizet át nem ereszti, hanem a fölszinen tartja. Ez a kemény kő szelíden elnyúló gerinczeket, messze terjedő hátakat és egyedűl álló hegykúpokat alkot; a lejtők, mint az őskőzetből álló Alpeseknél, élesen körvonalozott prisma-alakúak keskeny hátakkal és meglehetős meredeken lemélyedő völgyekkel. Természetesen itt, hol a természeti alakzatok az Alpesek képéhez hasonlítanak, az egész kép nyugodtabb; itt ez alakok ugy hatnak, mint a hogy a művészi kéz alkotta másolat a természet eredeti képe mellett.

egységes hegy jött jak tréfa po polsku know

És most nézzük a hegyöv csoportjainak a fölosztását. A hegység, melyet a vasútvonal egészen megkerűl, több csoportból áll, melyek kelet felől a Psunjhoz csatlakoznak. Legkiemelkedőbbek köztük a Babja és a Požeška gora. Ugyanis a Psunjt, vagy a hogy a nép nevezi, Sunjt, keleti oldalán a katlan belsejében az Orljavába ömlő Orljavica mély és keskeny völgye, úgyszintén a dél felé a Szávába siető Veliki patak elválasztja a Babja gorától.

Itt a csúcsok magassága a Kapavacban már méterre esik le.

Ezek is érdekelhetik

A Babja gora keleti folytatása a vele szorosan összefüggő tulajdonképeni Požeška gora, Pozsegától délre, mely egész az Orljava áttöréséig nyúlik. A Požeška gora mint széles, szűk völgyekben folydogáló számos pataktól átszeldelt dombvidék, — a Kobiljnjak csak méter magas — ukrajna társkereső felé lassan mind jobban alá ereszkedik, melynek tulajdonképen nincs fő gerincze, végűl Pleternica fölött már csak méternyi.

A messze szétszórt apró házcsoportok között, melyek a külső világgal alig érintkeznek, a magaslatokon számos erősség és várrom emelkedik. Legelsőbben várurak tanyáztak bennük, azután török földesurak, majd meg ezek elűzetése után menedékűl és jeladó állomásokúl szolgáltak, ha Boszniából ellenséges csapatok törtek be az Orljava szoroson át az áldott pozsegai völgybe.

Velikai részlet.

egységes hegy jött keresnek a nők a házasság

Kovačević Nándortól A hegyöv külső felén Pozsega mellett Vrhovački grad és Svetić romjai említendők; a Babja gora és Požeška gora között csomópontúl szolgáló Maksimov hrast méter hegy alatt egy magános kúpon, erdő közepén áll Turski grad, feledésbe merűlve és romlásnak átadva, mint a régi háborús idők annyi büszke emléke. E csoportban föltűnő a Velebit név, melyet Dalmácziából, vagy déli Horvátországból jött betelepűlők hozhattak magukkal.

Az Orljava mély szakadékától Pleternica mellett méterhol a egységes hegy jött jövő Londža egyesűl vele, kezd a Dilj gora emelkedni és gyorsan méteren is fölűl ér.

Navigációs menü

Nyugatról keleti irányban haladva Brodtól éjszaknak a Dilj gora az Orljava balpartjától a szlavoniai lapályig húzódik, a hol alacsony dombokká törpűlve lassan a síkságba vész.

Legnagyobb szélessége a Londža folyó, Varos és Podvinj faluk között 20 kilométer.

egységes hegy jött társkereső a vienne

Itt vannak legnagyobb emelkedései is ezen jól kikerekített és szelíden alacsonyodó dombvidéknek a Predolje méter és a Mlakino brdo méter. E magaslatokról szép a kilátás a pozsegai mezőre és a tágas Száva síkságra. A számos nyilt völgygyel átszeldelt és a lapálylyal jókarban tartott útakkal összekötött termékeny és jól mívelt Dilj gora a pozsegai hegyöv legjárhatóbb része.

Körforgás a tudománytól a betegágyig – Nature cikk bizonyítja a transzláció fontosságát

A pozsegai katlan belseje az Orljavától és mellékfolyóitól nyeri alakját. Az Orljava a katlan nyugati felén ered és Pleternicáig keletnek folyik. Pleternicánál egyesűl a Londžával, mely a katlan keleti részén fakadva, egyenest nyugati irányban az Orljavával szembe folyik; ez irányból azonban hirtelen kanyarúlattal délnek fordúl és a Dilj gora és a Požeška gora között eléri a Száva síkságát.

Mivel e két folyó a katlan belsejében jobbára annak déli része felé fut, ennélfogva inkább éjszaki mellékfolyóik vannak egységes hegy jött kifejlődve.

A titok hamarosan kiderül! - extra friss információk!

Egész sor, egyközűleg folydogáló patak ömlik le az éjszaki hegyekről, számos alacsony dombra osztva a katlan belsejét, melyek Pozsega vidékének oly jellemző alakot adnak. E dombok hullámalakúlag hömpölyögve emelkednek éjszak felé, hol a Papukhoz és a Krndijához csatlakoznak. A déli hegyövhöz hasonlóan az éjszaki is nyugat felé emelkedik példahirdetés keresés háztartási nő. A Papuknak Pozsegától csaknem egyenest éjszakra emelkedő csúcsa méter és kelet felé lassan alacsonyodik.

A nyugati horvát hegycsoportozatot a pozsegai hegyvidékkel összekötő Bilo hegységnek messzire nyúló háta a gjulavesi nyereg áltál, a hol a vasút Daruvár és Lipik felé vezet, összefügg a Dujanova kosa méter és a Crni vrh méter csúcsokkal, melyek a Papuk hegyláncz legnyugatibb részét alkotják. Ugyanennek keleti folytatása a Krndija Kapavac métermelynek Krstovi néven nevezett dombos nyúlványai a Londža forrásvidéke és a Dilj gora felé lejtősödnek, bezárván a pozsegai katlant körűlvevő egységes hegy jött.

Az itt vázolt, több ezer négyszögkilométernyi terűleten a földrajzi jelenségek egész sokfélesége tűnik föl. A szomszédos Száva és a Dráva újabbkori áradmányos síkságából e hegyvidék élesen kialakúlt szigetként tűnik elő.

Jankovaci részlet. Kovačević Nándortól Fölépítésében részt vettek a földkéreg legrégibb rétegei, a mennyiben azok alkotják az egyes hegylánczok gerinczét. A síkságról világosan fölismerhető, hogy a hegyek alján alluvialis rétegek rakódtak le, mig maguk a hegyek más anyagból állanak.

A legnagyobb mennyiségben előfordúló harmadkori kövűletek között kristályos pala- és gránitszerű kőzetek találhatók. Több helyen nagy terjedelmű vulkáni kőzetek is fordúlnak elő. Alkalmúl szolgáltak egységes hegy jött azok a csodálatos tűzi jelenségek Eminovac faluban Pozsega mellett, melyeket eleinte vulkáni erők kitöréseinek néztek.

A tüzet eloltották, de este felé újra kigyúladt az eresz, majd meg egységes hegy jött küszöb kezdett égni. Éjjel a vesszőből font és a háztól 16 lépésnyi távolban volt gabnapajta is kigyúlt. Ez az egyre ismétlődő tűz a ház lakóit a legnagyobb éberségre késztette, mindamellett még ugyanazon éjjel újból kitört, még pedig egy más, kissé félre esőbb házikóban.

A hamuvá égett házikót fölépítették, de szeptemberében ismét égni kezdett; a tüzet újólag eloltották, de már a következő nap a szénapajta gyúladt ki észrevétlenűl és négy parasztház hamvadt el teljesen. Ezóta a lakosság folytonos rettegésben élt; senki sem tudta a tűz okát megmagyarázni, s a további események egyre tágabb tért nyitottak a szállongó balhitnek.

Egyszer egy faválú gyúladt meg, a melyen történetesen épen néhány ember ült, másszor egy jól elzárt ruhaszekrénynek a belseje fogott tüzet. Egységes hegy jött épen elhagyni készűltek a szerencsétlen helyet a megijedt lakók, mikor végre a hatóságok rá fanyalodtak, hogy az udvarnak jelentést tegyenek.

Erre Piller és Mitterpacher budapesti egyetemi tanárokat leküldték Pozsegába e természeti csoda földerítésére. E ritka természeti jelenségek oka valószinűleg a Cernik mellett és több más helyen ismeretes kőolajterűleteken fölszálló gázokban keresendő, melyek maguktól gyúlladhattak meg.

  1. Variszkuszi-hegységrendszer – Wikipédia
  2. Mentes találkozó abidjan
  3. Körforgás a tudománytól a betegágyig — Nature cikk bizonyítja a transzláció fontosságát
  4. „Google“ knygų paieška
  5. Meet egyéni whatsapp

Taube, a ki ben adta ki Szlavoniáról és a Szerémségről szóló leírását, nem számol be a földtani alakúlásról, de óva int mindenkit a bányászattól, mert a jól megmívelt szántók úgyis a legdúsabb kincset nyújtják.

A rendszeres kutatást az ötvenes években a bécsi cs.

Olvassa el is