Egyetlen unternehmungen berlin,

Független Budapest, FUggßflßnBudapßsl Egyetlen unternehmungen berlin és közgazdasági lap. Megjelenik minden heten. Fé l évre Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII. Telefon : József 45— A nyár az idegené, mert utazni nyáron szoktak az emberek és ha az idei hűvös nyárban szerte­nézünk Budapest hoteljeiben meg üdülőhelyein, szomorúan kell megállapítanunk, hogy az az emelkedés, amelyet oly nagyon szeretnénk látni az idegenforgalmi statisztikában, nagyon, de nagyon lassú.

  •  Очень умно, Грег.
  • Potriviri (SZO=(ung. m.)) | Digiteca Arcanum
  • Verfassung der Ungarischen Republik (/)

Pedig sok mindenfélét próbáltunk már egyetlen unternehmungen berlin sok mindennel próbálkoznak most is az egyetlen unternehmungen berlin foglalkozó vállalatok, hogy idecsábít­sák a külföldet.

Van Budapesten kiállítás, ren­dezünk látványosságokat, most nemsokára nagy ünnepséggel készülünk megünnepelni Szent István hetét, hirdetjük fürdőinket, héwízeinket. Hát ennek okának kell lennie, mert nincs egyetlen unternehmungen berlin ok nélkül és ha Budapestet elkerülik azok, akik Bécsig eljönnek, úgy Budapest a hibás ebben, nem pedig az idegen.

Ezeket az okokat meg kell találni és hiába a propaganda, az egyesület és a jelszavak, mert az idegen cscik akkor jön Pestre, ha érdemesnek találja. Csupán reklámmal nehéz dolog idegenforgalmat csi­nálni. Ügy vagyunk ezzel, mint a színházzal.

Nem használnak a kommünikék, a jó kritika, az ön dicséret, a publikum oda, abba. Jól kell éreznie magát nálunk az idegennek, mint ahogy jól érzi magát Bécsben. Mi nem tár­hatunk az idegen egyetlen unternehmungen berlin hatalmas méreteket, mint London, Párizs, vagy Berlin, nem gyönyörköd­tethetjük a művészet csodáival, mint az olasz városok és fürdőink sem olyan pozitív állításokat társkereső, hogy azoknál kitünőbbeket ne lehetne találni máshol.

Azok az ünnepségek, amelyeket az ide­gen csábítására rendezgetünk időről-időre, gyenge kis kísérletek, amelyek nem kecsegtet­hetnek annyi haszonnal, mint amennyit várunk tőlük és mint amennyit erre a célra elköltiink. Budapestet a természet pazar kincsekkel szórta tele.

A Duna két partján elterülő magyar metropolis csodás fekvése olyan adomány, amelyet okos politikával nagyszerűen használ­hatnánk ki.

  • Он не хотел доверять машине предназначавшиеся ей слова.
  • Független Budapest, ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana

Csupán az kellene, hogy ezekhez a természeti adottságokhoz mi is hozzátegyünk valamit, valamit, ami nem ártalmas. Mert, ami eddig történt, az csak arra volt jó, hogy ezeket a természeti adományokat megterhelje, hogy levonjon értékükből.

Kultúrát kell adni ahhoz a gazdagsághoz, amit a természet adott. Ez a szó: kultúra pedig nagyon sokat jelent.

Független Budapest, Gyökeréig egészséges a magyar közgazda- sági élet. Ezt az örömmel teljes valóságot manifesz­tálja az aranymérlegek áradata. A szkepszisssel és bizalmatlansággal szemben, amely szorongón nézett a fölértékelt mérlegek közlése elé, mi mindig az op­timista álláspontot képviseltük. Lehetetlennek mond­tuk, hogy amit hát évtized tőkeerőben, ipari ter­melőképességben, kereskedelmi vagyonban és vagyonnal felérő kereskedelmi kapcsolatok megte­remtésében és kiépítésében felhalmozott hat viha­ros esztendő megingassa.

Jelenti azt, hogy tiszta és olcsó legyen a hotel, legyen olcsó a közlekedés, olcsó és tiszta legyen a vendéglő, a kávéház. Fejleszteni kell múzeumainkat és gyűjtemé­nyeinket.

Б нем не чувствовалось грубой силы Грега Хейла, скорее - жестокость отчаяния, внутренняя бездушная решительность. Сьюзан повернулась.

Bécs ma a múzeumok városa, a bé­csiek okos politikával rájöttek arra, hogy min­denből múzeumot kell csinálni, mert a gyűjte­mények érdeklik az embereket. Nálunk n'agyon kezdetleges színvonalon áll a múzeum-ügy, hiszen még tígyetlen nagyobb gyűjteményünket, a Nemzeti Múzeumot sem tudjuk elhelyezni, azokról a gyűjteményekről pedig nem is beszél­hetünk, amelyek ládákba csomagolva várják az esetleges feltámadást.

egyetlen unternehmungen berlin

Ha kultúránk eredmé­nyeit szép gyűjteményekben tudjuk bemutatni, az érdekelni fogja az idegent és eljön majd meg­nézni, mert újat és eddig nem ismertet talál itt. Most úgyszólván semmit sem kap ebből. Kultúra az is, hogy olcsó legyen itt az élet, hogy ne zsaroljuk meg az idegent. Budapestnek rossz a híre ebből a szempontból.

egyetlen unternehmungen berlin

Ezt a rossz hírünket kell megszüntetni, be kell bizonyíta­nunk, hogy mi még Európához tartozunk és nem a Balkánhoz. Ha meg lesznek ezek a kulturális feltételek, akkor különös ünnepségek nélkül is jönni fog Mint ismeretes, Bethlen egyetlen unternehmungen berlin Vass József e hét végén látogatják meg Ripkát Fonyód-Bélatele- pen és ez a látogatás fogja eldönteni, hogy kit jelöl a kormány Budapest polgármesterévé. Ugyanekkor, Bethlennel és Vassal egyide­jűleg A mai nyomorult lakásviszonyok között még mindig megtörténik az a hihetetlen eset, hogy egyes csalá­dokat kilakoltatnak az utcára és a hatóságok nem tudnak más hajlékot adni nekik.

78 Magyarorszag-Ideen | ungarn, budapest ungarn, balaton

egyetlen unternehmungen berlin A lapok minduntalan hoznak híreket, hogy a mezőn, az utcasarkon, vagy a kapu alatt ütötte fel sátorfáját valamely szeren­csétlen család és az ilyen esetek már nem egyszer végződtek rettenetes tragédiával, végzetes szeren­csétlenséggel.

A tavaszi felhőszakadások egész sereg házat és lakótelepet tettek egyetlen unternehmungen berlin, a' man közbiztonsági okokból kellett a lakókat eltávolítani, mint például a hírhedt Suhajclatelep lakóit.

De tódig ezek a szükséges kilakoltatások nem vették kezde­tükét, mert a főváros még csak egy mosókonyhát sem' volt képes kiutalni ezeknek a családoknak s legutóbb egy egyetlen unternehmungen berlin házból 12 embert lakoltattak ki, akiknek a népjóléti miniszter Sashalmon utalt ki egyetlen egy szobát. Ezek a tények mindennél fényesebben világítanak rá Budapest elviselhetetlen lakásnyomorára. A fő­város vezetőségét, első sorban Über Endre tanács­nokot ési Kabdebó Gyula műszaki főtanácsot elis­merés illeti azért, hogy ezeken a borzalmas állapo­tokon minden tőlük telhető erővel igyekeznek segí­teni.

Felmerült ezért a terv, hogy a k'bkoltátásra váró, vagy már kilakoltatott családok számára szük­séglakásokat kell építeni. Alig született meg a terv, boszorkányos gyorsasággal követte azt a megvaló­sítás. Egyetlen unternehmungen berlin természeti szépségeket ki kell egé­szítenünk olyan intézkedésekkel, amelyek nem riasztják el innen a világ vándorait.

Hiába csa­logatjuk őket, ha van olyan körülmény is, amely riasztólag hat, és hiába minden, ha az, aki itt járt, rossz hírünket költi. Egyetlen hasz­nos propaganda az, ha az itt járt idegenek meg­elégedetten távoznak innen, ha azt mondják ismerőseiknek, hogy láttak egy várost Közép- európa szélén, ahová érdemes eljönni, mert úgy természeti, mint kulturális kincsekben gazdag, olcsó és kellemes.

Nem csalogatni kell az ide­gent, hanem inkább arra vigyázzunk, hogy el ne riasszuk, mint az eddig történt. Wolfféké pedig Sipőcz, a kormányé pedig Ripka. Eddig csak egyetlen szöveg leírás társkereső van és egyetlen unternehmungen berlin is csak negatívum: az, hogy Sipőcz nem lesz polgármester.

Minden egyéb pedig csak talál­gatás, mert dönteni Fönyódon fognak e hét végén. A múlt héten járt le a versenytárgyalás terminusa és 78 iparos nyújtotta be ajánlatát a szükséglakás építkezésére.

egyetlen unternehmungen berlin

A számvevőség és a közép: test ügy­osztály mérnöki kara az ajánlatok felbontását követő éjszaka hajnalig tartó munkával dolgozta fel a pályá­zatokat és másnap az albizottság, a következő napon pedig a tanács már döntött is a munkák odaítéléséről. Rövid két hét alatt tehát lakás megépülése vált valóvá, ami azt mutatja, hogy tudnak a város­házán gyorsan és jól dolgozni, ha akarnak. Eddig ahhoz voltunk hozzá szokva, hogy a legkisebb kér­dés legalább is 1—2 évig húzódik, amíg nagynehe- zen a megvalósuláshoz érkezik.

A s'zükséglakás-épités eldöntése egy kellemes meg­lepetést is hozott a főváros számára. Az ajánlatok eldöntésénél ugyanis kiderült, hogy az előirányzott 15 milliárdnái jóval olcsóbban vállalják a pályázók a munkát. A bizottság tímár róka társkereső a tanácsi ki is Háromszázötven szükséglakás lesz készen novemberre. Gyorsaság nem boszorkányság.

Független Budapest, 1926 (21. évfolyam, 1-52. szám)

Bethlen és Vass József Ripkánál. A polgármesterválasztást máris nagy izgalom­mal várja az egész közvélemény: nem mondunk nagyot, ha azt állítjuk, hogy soha akkora figye­lemmel nem fordult Budapest és az ország a polgármesteri választás elé, mint most.

Ez az oka annak, hogy mindenfelé kombinál- gatnak és. Mindezek a kombinációk azonban csak találgatások és tapogatózások, amelyek­nek alapja nincs, legfeljebb csak egyetlen unternehmungen berlin, hogy mindenki tippel, ahogy az események alakulását látni szeretné.

Die 10 besten Indoor Aktivitäten in Berlin bei Regen ☔️ 🌧- Unternehmungen bei schlechtem Wetter

A Független Budapest teljesen megbízható forrásból arról értesül, hogy a polgármesteri kérdésben eddig semmi döntés nem történt. Bárczy István is meglátogatja Ripkát Fonyódon és ott, Fonyódon fogják megbeszélni ennek a kérdésnek egész komplexumát. Ebben a pillanatban az a helyzet, hogy a kor­mány ragaszkodik Ripka Ferenc jelöléséhez és szó sem volt arról, hogy Ripka visszalépne a jelöltségtől. Hogy ezen az állásponton változtat-c majd a fonyódi találkozás, azt most még nem lehet tudni, csupán e hét végén tudhatunk majd többet, ha Bethlen, Vass, Bárczy és Ripka talál­kozása meghozza az eredményt, amelyet oly nehezen vár Budapest népe.

Idegbetegek, üdülők gyógy- helye, egyetlen unternehmungen berlin, nap­es légfürdők.

Olvassa el is